กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ธ.ค. 2559 07:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กศจ.jpg กับ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
20 ธ.ค. 2559 07:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
9 ธ.ค. 2559 00:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Document_0001.pdf กับ แจ้งรายละเอียดการอบรมก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี
9 ธ.ค. 2559 00:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Document_0001-001 (1).jpg กับ แจ้งรายละเอียดการอบรมก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี
9 ธ.ค. 2559 00:42 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง แจ้งรายละเอียดการอบรมก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี
7 ธ.ค. 2559 04:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ประกาศผลการคัดเลือกฯ ภาพ.jpg กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
7 ธ.ค. 2559 04:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน 11 ราย.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
7 ธ.ค. 2559 04:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รวม 129 ราย.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
7 ธ.ค. 2559 04:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 35 ราย.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
7 ธ.ค. 2559 04:28 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
26 พ.ย. 2559 06:43 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แนบ แก้ไขบัญชีรายชื่อฯ.pdf กับ เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
26 พ.ย. 2559 06:43 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 สร้าง เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
25 พ.ย. 2559 22:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ประกาศฯรายชื่อผุ้มีสิทธิฯ.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 พ.ย. 2559 22:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 พ.ย. 2559 22:44 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 พ.ย. 2559 00:22 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
23 พ.ย. 2559 00:20 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต กศจ.png
22 พ.ย. 2559 00:56 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต กศจ111.png
21 พ.ย. 2559 22:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
21 พ.ย. 2559 22:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กศจ111.png กับ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
21 พ.ย. 2559 09:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
21 พ.ย. 2559 09:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ อกศจ.png กับ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
21 พ.ย. 2559 09:54 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
21 พ.ย. 2559 09:53 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
21 พ.ย. 2559 09:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)